Woningbouwcorporaties, huurdersvertegenwoordiging en gemeente Oss tekenen de nieuwe Meerjarige Prestatieafspraken

Op 7 januari ondertekenden gemeente Oss, woningbouwcorporaties en huurders-klankbordgroep BrabantWonen de Meerjarige Prestatieafspraken. Samen gaan ze voor een toekomst met meer passende betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. En voor een goede, leefbare woonomgeving in de gemeente Oss. De Meerjarige Prestatieafspraken zijn ondertekend door wethouders Joop van Orsouw en Johan van der Schoot, directeur Elly Pansier van Mooiland, directeur Rob Bogaarts van BrabantWonen en de heer Ruud Surstedt van Klankbordgroep BrabantWonen.

Wethouder Joop van Orsouw: “We willen woongemeente zijn die compleet is. Met een goede mix tussen sociale huurwoningen en koopwoningen. En met aandacht voor de woonomgeving van bestaande wijken en kernen. Met deze prestatie-afspraken hebben we een duidelijke richting waarmee we samen met BrabantWonen, Mooiland en de huurders aan de slag kunnen.”

Rob Bogaarts, directeur BrabantWonen vult aan: “We hebben afspraken gemaakt over alles rondom het ‘wonen’. Zoals over huizen bouwen, huizen verduurzamen en hoe we er samen voor zorgen dat mensen thuis kunnen blijven wonen als er zorg nodig is. We gaan de goede dingen daarvoor doen, en dat doen we natuurlijk samen.”

Richting voor de toekomst
Het meerjarenplan geeft een duidelijke richting en een focus voor de toekomst. De ambities van de Meerjarige Prestatieafspraken zijn:
– Oss als complete woongemeente. Aandacht voor de woonomgeving van bestaande wijken en kernen. Een flexibel en gedifferentieerd woningbouwprogramma.
– Met een comfortabele woningvoorraad. Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften en wensen van de bewoners. De woningen zijn duurzaam en toekomstbestendig.
– Oss is een (t)huis van alle groepen inwoners. Aandacht voor de groep kwetsbare inwoners met een zorgbehoefte. En die in de toekomst in een reguliere woning willen of moeten wonen.
– Versterking van de woonfunctie van Oss, ook in regionaal opzicht. Dit betekent het ontwikkelen van goede woonmilieus voor de inwoners van Oss. Maar ook de behoefte vanuit de regio. Onze ambitie is daarbij om de woningbouw te versnellen.

“Prestatieafspraken zijn voor de toekomst, toch maken wij ze nu.”, laat Ruud Surstedt van Klankbordgroep BrabantWonen weten.

Wethouder duurzaamheid Johan van der Schoot: “Oss wil in 2050 energieneutraal zijn. We hebben onze ambitie aangescherpt en vertaald in onze bijdrage aan het RES-bod voor 2030. Oss neemt haar verantwoordelijkheid hiervoor. Fijn dat we samenwerken met BrabantWonen, Mooiland en de klankbordgroep van de huurders om ons gezamenlijke doel te bereiken. En dat is een duurzaam Oss waar het fijn leven, wonen en werken is.”

Taskforce versnelling woningbouw
Om de ambities te halen en de woningbouw te versnellen is er een tijdelijke taskforce versnelling woningbouw geformeerd. De Taskforce speelt in op de Omgevingswet. Daarin staat dat er meer ruimte wordt geboden voor initiatief uit de samenleving en van partners.

“Oss is een belangrijk gemeente voor Mooiland. We zijn blij dat er in goed overleg en in samenwerking met BrabantWonen op bestuurlijk niveau ruimte is gekomen om ons marktaandeel in Oss-stad te vergroten”, zegt Elly Pansier, directeur woningcorporatie Mooiland.